Địa điểm - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Địa điểm - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Địa điểm - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Địa điểm - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Địa điểm - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5
Địa điểm - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Địa điểm

BÁNH CANH CUA 14

Địa chỉ: 221 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5