Đồ uống - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đồ uống - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đồ uống - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đồ uống - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đồ uống - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5
Đồ uống - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đồ uống

Trà Xoài

Trà Xoài

Giá: 16.000đ