Địa điểm - Bánh canh cua 14

Địa điểm - Bánh canh cua 14

Địa điểm - Bánh canh cua 14

Địa điểm - Bánh canh cua 14

Địa điểm - Bánh canh cua 14
Địa điểm - Bánh canh cua 14

Địa điểm

Bánh canh cua 14

Địa chỉ: 215 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5